I. Diagnoza psychologiczna:

 • diagnoza rozwoju poznawczego na każdym z etapów rozwojowych
  (od urodzenia do ukończenia przez dziecko szkoły ponadgimnazjalnej),
 • analiza przyczyn trudności w nauce,
 • diagnoza zakłóceń funkcjonowania emocjonalno - społecznego.

II. Pomoc psychologiczna i terapia: Stymulacja rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z syndromem nadpobudliwości psychoruchowej. Terapia zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania. Warsztaty dla młodzieży z zakresu:

 • samopoznania,
 • wykorzystywania zasobów indywidualnych jednostki,
 • rozwijania umiejętności twórczego myślenia oraz uczenia się;
 • efektywnej komunikacji i asertywności,
 • poszerzania kompetencji adaptacyjnych
 • rozwijania umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym ze stresem szkolnym.

III. Prowadzenie grupy wsparcia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi. Realizacja zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych oraz prowadzenie poradnictwa dla rodziców i nauczycieli . Praca psychoedukacyjna z rodzicami.

IV. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna:

 • niepowodzeń szkolnych i specyficznych trudności edukacyjnych,
 • zakłóceń rozwoju emocjonalnego,
 • zaburzeń zachowania,
 • dzieci autystycznych, niewidomych i niesłyszących,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • rozwoju małego dziecka (od urodzenia),
 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 • predyspozycji do kształcenia ponadgimnazjalnego i szczególnych uzdolnień

Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko